ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง 037-297125  
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ITA
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แนะนำการชำระภาษี
 งานพัฒนาชุมชน
 ประกาศ/คำสั่ง
 งานสาธารณสุข
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 งานนโยบายและแผน
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 ประกาศชำระภาษี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ และชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ และชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง
โครงการศึกษาดูงานครูและบคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
โครงการศึกษาดูงานครูและบคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
 
 
 
[ 09-06-2565] ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังท่ ...   เอกสารแนบ 
[ 27-04-2565] ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เอกสารแนบ 
[ 08-04-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   เอกสารแนบ 
[ 15-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกส ...   เอกสารแนบ 
[ 03-03-2565] ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25 ...   เอกสารแนบ 
 
 
 
 
[ 12-07-2565] ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านโนน   เอกสารแนบ 
[ 12-07-2565] ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 23 บ้านสามแยกโชคชัย   เอกสารแนบ 
[ 12-07-2565] ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังมะกรูด   เอกสารแนบ 
[ 15-06-2565] ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังท่าช้าง   เอกสารแนบ 
[ 15-06-2565] ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมุู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ   เอกสารแนบ 
 
 
[ 18-08-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 47 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิ ...   เอกสารแนบ 
[ 18-08-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติร ...   เอกสารแนบ 
[ 27-07-2565] ชัประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 2 ...   เอกสารแนบ 
[ 27-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ...   เอกสารแนบ 
[ 27-07-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ...   เอกสารแนบ 
 
 
    สอบถามการชำระภาษี... [แมงปอ]   (อ่าน : 11/ ตอบ : 0)
    สอบถาม... [ปิ่นเพชร]   (อ่าน : 10/ ตอบ : 0)
    สอบถาม... [อุดมพร]   (อ่าน : 22/ ตอบ : 0)
    สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ... [ศักดิ์ดนัย พันธุกร]   (อ่าน : 18/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-3729-7125 , โทรสาร 0-3729-7125
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.